Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Teke Yöresi Halk Kültürü
Uygulama ve Araştırma Merkezi
İstilalden İstikbale
 
     
 
ANA SAYFA GENEL BİLGİ YÖNETİM DANIŞMA KURULU YÖNETMELİKLER ETKİNLİKLER YAYINLAR MULTİMEDYA BASINDA İLETİŞİM
 
 
T.C. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Genel Bilgi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete' nin 22 Ekim 2008 tarih ve 27032 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Amacımız

Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı hızlı kültür değişmeleri sonucu, geçmişten günümüze gelen ve halkbiliminin inceleme alanını oluşturan sözlü ve ezgili ürünler, inanışlar, gelenekler ve görenekler, spor-oyun ve oyuncaklar, mimari ve el sanatları ana başlıkları altında toplayabileceğimiz halk kültürü verimleri ve bunları yaratan ortamlar ve meslekler yok olmaktadır. Öte yandan, bu ürünlerin yok oluş süreçlerine bağlı olarak, halk hayatında yeni ürünler, yeni anlayışlar, yeni gelenekler ve bu konuların incelenmesine yönelik yeni kuram ve yöntemler ortaya çıkmaktadır.

Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk toplumunun birlik ve beraberliğini korumada halk sanatları, kültürü, gelenek ve göreneklerinin öneminden hareket ederek Türk halk kültürü öğelerini ortaya çıkarmayı, yaymayı ve öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu alanla ilgili her türlü eğitim ve bilimsel yayınları gerçekleştirmek; Teke yöresi halk kültürünü araştırmak ve incelemek; her türlü kuramsal ve uygulamalı çalışmaları düzenlemek ve yönetmek; bu araştırma ve uygulamalı çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlamak ve sunmak hedefleri arasındadır.

Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, ulusal ve uluslararası benzer kuruluşlarla işbirliği içinde Üniversitemizde ve ilimizde yapılacak Teke halk kültürünü araştırma ve uygulama konusunda çalışmaların daha ileriye götürülmesi amacıyla yararlı organizasyonlar ve iletişim desteği sağlayacaktır.

Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilgili programlardaki derslere, öğrencilerin bitirme ödevlerine lisansüstü derslerine proje uygulamalarında disiplinlerarası koordinasyon sağlayarak, ulusal ve uluslararası çalışmalar hakkında bilgi verecek ve akademik destek sağlayacaktır.

Teke halk kültürü çalışmalarında metodik sonuçlara ulaşabilmek için alanda araştırma tekniklerinden bir veya birkaçını uygulamak, bunları yerinde ve zamanında seçmek gereklidir. Bu alan araştırma teknikleri gözlem tekniği, görüşme tekniği, soru kâğıdı (anket) tekniğidir. Bu konuda çalışan ilgili akademik personelin yurt içi ve dışında gerektiğinde bilgi ve becerilerini arttırmak ve kültürümüzü tanıtmak amacıyla gereken çalışma merkezleri arasında koordinasyon sağlanacak ve ulusal ve uluslararası alanlarda ürünlerini yayınlama ve sergileme fırsatı tanınacaktır.

Teke Yöresi Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi, Burdur ve çevresinin halk kültürü unsurlarını derleyerek tarihî, mimarî, arkeolojik, etnografik ve kültürel değerlerin bilimsel olarak araştırılmasını, belgelenmesini, tanıtılmasını, korunmasını ve yaşatılmasını sağlayacaktır. Bu alanda yapılacak tüm çalışmaları birleştirerek bir derleme arşivi, ihtisas kütüphanesi ve görsel teke yöresi belleği oluşturulacak; maddî ve maddî olmayan kültür varlıkları ses ve görüntü kayıt altına alınacaktır. Merkezimiz, ilkeleri doğrultusunda Üniversite ve yakın çevresinde çeşitli yaş grupları için “bağlama eğitimi”,“Teke yöresi Türk halk dansları eğitimi” düzenleyecektir.Teke yöresi halk kültürünün geliştirilmesi ve yok olmaması için ulusal, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak; üniversite öğrencilerinin ve halkın, kültürümüz konusunda bilgilenmelerini ve gelişmelerini sağlayıcı, yaratıcı çalışmaları düzenleyecek, yürütecek ve destekleyecektir. Teke halk kültürüyle ilgili etnografik malzemeyi, Türk süsleme ve el sanatlarını bölgesel düzeyde araştırarak, müze ve arşiv oluşturacak, gerektiğinde çalışma grupları tespit edecek, kültürümüzle ilgili her türlü kitap, dergi, belge, afiş, fotoğraf, giysi, film-video, ses bandı vb. kaynakları bünyesinde toplayan ve çağdaş kütüphanecilik anlayışı ile işleyen bir Dokümantasyon Merkezi ve bir İhtisas Kitaplığı kuracaktır.

Teke yöresi Türk halk kültür içerisinde yer alan sanatsal nitelikli gösteri, sergi, şenlik, kongre gibi etkinlikleri düzenleyecektir. Halk kültürümüzle ilgili gelişmeleri yakından izleyecek ve bu konuda ulusal ve uluslar arası düzeyde kurs, seminer, sempozyum, konferans vb. toplantılar düzenleyecektir. Teke yöresi halk kültürünün yanı sıra Türk halkbiliminin yayılması ve gelişmesine yararlı her türlü araç-gereç vb. olanakları sağlayarak, bunları öğrencilerin, öğretim elemanlarının, sanatçı ve araştırmacıların hizmetine sunacaktır.